Convocatòries de Ple

Convòcataria de Ple Ordinari 03_2022

Sessió Ordinària del Ple, que tindrà lloc el proper 28/04/2022, a les 21:00, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, 02_2022 ordinaria
2- Decrets d’Alcaldia, comunicacions i altres assumptes d'interès de què es
dóna compte al ple.
3- Aprovació projecte legalització electrica i memoria justificativa de contractacio
4- Donar compte PLA ANUAL CONTROL FINANCER 2022
5- Donar compte informe anual de control intern 2021
6- Donar compte de l'expedient 413
9- Donar compte de la liquidació de l'any 2021

 

Subscriure a