Convocatòra de Ple 15.04.24 -- 20:30h

ORDRE DEL DIA


SECRETARIA
APROVACIO ACTA ANTERIOR 002_2024

1. 002_2024 PLE ORDINARI

DACIO COMPTES DECRETS

2. MODIFICACIO PUNTUAL 61 POUM AJUNTAMENT AMPOSTA

3. SORTEIG MEMBRES DE LA MESA ELECCIONS AUTONOMIQUES

APROVACIO ACTES JORNADES CULTURALS MES D'ABRIL

APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT I PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I EL
TRACTAMENT DE L’ASSETJAMENT EN L’ÀMBIT LABORAL

4. PROTOCOL PREVENCIO I TRACTAMENT ASSETJAMENT EN AMBIT
LABORAL

5. 2024_ADHESIO ACORD MARC SERVEI ASSEGURANCES R.C. I

PATRIMONIAL

6. 2024_ APROVACIO PROGRAMA CULTURAL PRIMAVERA

INTERVENCIO

7. DONAR COMPTE DEL PLA DE TRESORERIA 2023

DONAR COMPTE APROVACIO PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI

PUNTS SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES
 

Subscriure a