Convocatòra de Ple 27.04.23 -- 21:00h

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA
APROVACIO ACTA ANTERIOR PLE ORDINARI 002-2023

1. 002_2023 PLE ORDINARI DACIO COMPTES
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 66 al núm. 87 de
2023


APROVACIO CONVENI RED ELECTRICA
3. Resolució '2023_ CONVENI COL.LABORACIO ENTRE AJUNTAMENT I
RED ELECTRICA'

APROVACIO INICIAL PROJECTE OBRES PLAQUES FOTOVOLTAIQUES,
DIPOSIT DE L'AIGUA
4. Aprovació inicial projecte d’ obres instal·lació fotovoltaica pou d’aigua

APROVACIO INICIAL PROJECTES PAES 4 FASE
5. Aprovació inicial projecte d’ obres lluminaries FASE 4 PAESC

INTERVENCIO

APROVACIO INICIAL MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL NUM. 7
ESCOMBRERIES
6. Aprovació de la Modificació Ordenança Fiscal núm. 7 d'escombreries

MOCIONS

PUNTS SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

 

Subscriure a