Convocatòra de Ple 24.11.22

Convocatòria de '08_2022 SESSIO PLENARIA ORDINARIA'

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA
1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, 07/2022 ordinaria

2- Decrets d’Alcaldia, comunicacions i altres assumptes d'interès de què es
dóna compte al ple.

3- APROVACIO PROGRAMA DE LES FESTES NADALENQUES 2022-2023
INTERVENCIO

4- APROVACIÓ DE L'AUGMENT RETRIBUTIU DEL 1,5%

5- Donar compte informe morositat primer trimestre

6.- Aprovació de la MODIFICACIO DE SUPLEMENT DE CREDIT 006_2022
AMB RT PER PAGAR LES FACTURES DE CONSUM ELECTRIC.

MOCIONS

7- Moció

8- Moció

9- Punts sobrevinguts.

10- Precs i preguntes

Ho mana i ho signa l'alcalde,

Subscriure a