Convocatòra de Ple

DIJOUS DIA 30 DE JUNY A LES 21:00H a la
Sala de Plens de l’Ajuntament de Masdenverge, 

Convocatòria de 'PLE ORDINARI 05_2022'

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA


1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, 04/2022 ordinaria
2- Decrets d’Alcaldia, comunicacions i altres assumptes d'interès de què es
dóna compte al ple.
3- Aprovació a l'adhesió del protocol d'actuació davant les violències sexuals
4-Aprovació de la Festa Major i dels actes Taurins
5-Aprovació del programa de Festes Majors
6-Aprovació de Annex Memòria valorada redactada per a la sol·licitud del canvi
de l’actuació núm. 3 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període
2020-2024


INTERVENCIO

1- 2022_02 Baixa liquidació de Taxes. Base Gestió d'Ingressos
2-Aprovacio modificacio de credit

MOCIONS

11- Punts sobrevinguts.
12- Precs i preguntes

Subscriure a