Període mig de pagament 04 / 2021

08/02/2022

Període mig de pagament 04 / 2021

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que

el termini mig de pagament a proveïdors de l'administració municipal és de  15,65 dies.