COMPRA I REHABILITACIÓ DEL MAS DE SANT PAU

30/12/2022

COMPRA I REHABILITACIÓ DEL MAS DE SANT PAU

ANUNCI
Es fa públic que mitjançat el Decret d'Alcaldia decret número 2022-0000291 s'ha
convocat un procés de consulta respecte la voluntat DE LA COMPRA I LA
REHABILITACIÓ DEL MAS DE SANT PAU, el qual s'adjunta íntegrament a
continuació.

Aqui